Adventas

Įžanga Aušrinė Rytmetinė Tercija Seksta Nona Vakarinė Naktinė
Šventė AM AM AM AM AM AM
I Svaitė Sk Pr An Tr Kt Pn Št

Sekmadienis. Gruodžio 1 d.
I ADVENTO SEKMADIENIS

Įžanga

K. Viešpatie, atverk mano lūpas.
A. Ir aš tave šlovinsiu.

94 (95) psalmė   Galite pasirinkti kitą psalmę 

Kvietimas garbinti Dievą

Raginkite vieni kitus kasdien, – kol dar tebėra šiandien  (Žyd 3, 13).

Prieg. Ateikite pagarbinti Viešpaties, ateinančio Karaliaus.

1  Ateikite, džiaugsmingai Viešpačiui giedokim, *
šaukime iš džiaugsmo mūsų išganymo uolai!
2  Dėkodami eikime į jo Artumą, *
džiaugsmingai traukime šlovinimo giesmes!

Prieg. Ateikite pagarbinti Viešpaties, ateinančio Karaliaus.

3  Juk Viešpats – didis Dievas, *
galingas Karalius, visus dievus jisai valdo.
4  Jo rankoje visos žemės gelmės; *
ir kalnų viršūnės jam priklauso.
5  Jo yra jūra, – jisai ją sukūrė, *
ir sausuma padaryta jo rankom.

Prieg. Ateikite pagarbinti Viešpaties, ateinančio Karaliaus.

6  Ateikime jo pagarbinti ir pulkime kniūbsti, *
klaupkimės prieš Viešpatį, mūsų Kūrėją!
7  Juk jis – mūsų Dievas, †
mes – tauta, kurią jisai gano, *
kaimenė, kurią jis veda.

Prieg. Ateikite pagarbinti Viešpaties, ateinančio Karaliaus.

O, kad išgirstumėte šiandien, ką jis byloja: †
8  „Nebūkite kietaširdžiai, kaip prie Meribos, *
kaip dykumoje Masos dieną,
9  gundė mane ten jūsų senoliai, – *
jie mane bandė, nors buvo matę mano darbus. 

Prieg. Ateikite pagarbinti Viešpaties, ateinančio Karaliaus.

10 Per keturias dešimtis metų *
atgrasi toji karta man buvo.
Tariau: „Tai žmonės, kurių širdys paklydo, *
mano kelių jie negerbia.“
11 Todėl aš rūsčiai prisiekiau: *
„Jie neįžengs į mano atilsio kraštą.“

Prieg. Ateikite pagarbinti Viešpaties, ateinančio Karaliaus.

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

Prieg. Ateikite pagarbinti Viešpaties, ateinančio Karaliaus.