Švč. Mergelės Marijos litanija


Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
     Kristau, išgirsk mus!
     Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve,                |   pasigailėk mūsų!
     Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
     Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija,       |   melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
     Šventoji Mergelių Mergele,
     Motina Kristaus,
Motina Bažnyčios,
Motina Dievo malonės,
     Motina gailestingumo,
     Motina tyriausioji,
Motina skaisčiausioji,
Motina nepalytėtoji,
     Motina nesuteptoji,
     Motina meilingoji,
Motina stebuklingoji,
Motina geroji patarėja,
     Motina Sutvėrėjo,
     Motina Išganytojo,
Mergele išmintingoji,
Mergele garbingoji,
     Mergele šlovingoji,
     Mergele galingoji,
Mergele maloningoji,
Mergele ištikimoji,
     Teisybės paveiksle,
     Išminties soste,
Mūsų linksmybės priežastie,
Dvasios inde,
     Garbės inde,
     Įstabusis maldingumo inde,
Paslaptingoji rože,
Dovydo bokšte,
     Balčiausiasis bokšte,
     Aukso namai,
Sandoros skrynia,
Dangaus vartai,
     Aušros žvaigžde,
     Ligonių sveikata,
Nusidėjėlių gynėja,
Nuliūdusiųjų paguoda,
     Krikščionių pagalba,
     Karaliene angelų,
Karaliene patriarchų,
Karaliene pranašų,
     Karaliene apaštalų,
     Karaliene kankinių,
Karaliene išpažinėjų,
Karaliene mergelių,
     Karaliene visų šventųjų,
     Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
Karaliene į dangų paimtoji,
Karaliene šventojo rožinio,
     Karaliene šeimos,
     Karaliene taikos,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
     atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
     išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
     pasigailėk mūsų!

     TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gi-imdytoja! *
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. *
Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, *
su savo Sūnumi mus sutaikink, * savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!

     Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
     Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

     Melskimės. Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

     Šv. Bernardo malda
     ATSIMINK, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.